Privacy Policy

เว็บไซต์ของเรา thaisportchannel.com ยึดหลักนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และรวมถึงการรักษาความปลอดภัย และเงื่อนไขการให้บริการความเป็นส่วนตัว และสิ่งที่ทางเว็บเรายึดมั่นให้บริการมีดังต่อไปนี้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ข่าวบอล thaisportchannel.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้บริการแบบเต็มรูปแบบ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนจึงจะทำการเก็บได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บนั้นจะประกอบไปด้วยชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และอื่นๆ ตามประเภทของบริการ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจะใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับและมีการป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ข่าวบอลให้กับบุคคลภายนอก และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เรารักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เพื่อใช้งานเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัยโดยมีมาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เท่านั้นเวลาที่เป็นจำเป็น ซึ่งหากไม่จำเป็น เราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะทำการปรับปรุงและประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่

การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการใช้บริการ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลหรือหน้าเว็บไซต์เราที่ช่องทาง thaisportchannel.com